การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ได้จัดงานสัมมนาวิชาการ EGAT Energy Forum ขึ้นเป็นประจำ ทุก 2 ปี ต่อเนื่องกันมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2541 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ นวัตกรรมด้านการผลิตไฟฟ้า ด้านการเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า (O&M) และด้านการ บริหารจัดการเชื้อเพลิง การพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน (RE) ระหว่าง กฟผ. และบริษัทผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน IPP และ SPP ทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้าในบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ร่วมกัน และถือเป็นโอกาสอันดีที่บุคลากรร่วมอาชีพ จะได้พบปะและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน

ซึ่งในปี 2564 นี้ คณะกรรมการจัดงาน EGAT Energy Forum 2021 ได้กำหนดจัดงาน EGAT Energy Forum 2021 ภายใต้แนวคิดรูปแบบออนไลน์ เพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าถึงงานได้ง่ายขึ้น อีกทั้งยังเป็นการ ผนึกกำลังความร่วมมือในการขยายขอบเขตภารกิจในภาพรวมของ กฟผ. ภายใต้ธีมจัดงาน “Synergetic Alliance : ประสานพลังพันธมิตร ด้วยนวัตกรรม เพื่ออนาคตที่ก้าวไกล” เพื่อมุ่งเน้นการเผยแพร่องค์ความรู้ ประสบการณ์ และแลกเปลี่ยนนวัตกรรมด้านการผลิต การเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า การพัฒนา ระบบไฟฟ้าและระบบส่ง การจัดหาเชื้อเพลิง และการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน (RE) เป็นต้น รวมจำนวนผู้เข้าร่วมงานทั้งสิ้น 500 ท่าน ในวันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เวลา 8.30-15.00 น. ผ่านทาง www.EGATenergyforum2021.com ซึ่งจะช่วยเติมเต็มประสบการณ์สัมมนา รวมถึงนิทรรศการเสมือนจริง ในรูปแบบออนไลน์ที่ใกล้เคียงการเข้างานจริงที่สุด

สำหรับงานในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก คุณกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน กล่าวปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “ทิศทางการเปลี่ยนผ่านพลังงานในภูมิภาคอาเซียน” นอกจากนี้ ท่านจะได้พบกับ 6 สุดยอดหัวข้อ สัมมนาเกี่ยวกับ เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ในอุตสาหกรรมไฟฟ้า โดยทุกหัวข้อล้วนเป็นหัวข้อที่น่าสนใจ และห้ามพลาดการแสดงนิทรรศการเสมือนจริงในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งนำเสนอนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์และบริการ ซึ่งได้รับการคัดสรรมาแล้วทั้งสิ้น